פרופריוספציה – “החוש השישי” של הגוף (תפיסת הגוף במרחב וביחס לעצמו)